Aktualności.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia pn.:

„Remont dachu wieży kościoła oraz uszkodzonych sterczyn na wieży kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie"

Termin składania ofert 12.08.2024 r. godz 11:45

Publiczne otwarcie ofert 12.08.2024 r. godz. 12:00 – Dom Parafialny – Kancelaria przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Kętrzynie.

Miejsce składania ofert – Dom Parafialny – Kancelaria przy ul. Powstańców Warszawy 5 w Kętrzynie

Dokumenty do pobrania

Pełna treść zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego – dokumentacja projektowa

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Projektowane postanowienia umowy


Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na ogłoszenie w przedmiocie realizacji inwestycji pn:

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie

opublikowanego na naszej stronie internetowej: http://www.swk.olsztyn.opoka.org.pl/ oraz na stronie Urzędu Miasta Kętrzyn: https://www.miasto Kętrzyn.pl/miasto-kętrzyn/aktualności/aktualności/ogłoszenie –o-zapytaniu-ofertowym-rzymskokatolicka-parafia-pwp-sw-katarzyny-aleksandryjskiej-w-ketrzynie-oglasza-postepowanie-zakupowe-pn-konserwacja-i-restauracja-oltarza-glownego-kosciola-pw-sw-katarzyny-aleksandryjskiej-w-ketrzynie?source=title&cHash=003a133985a1c53d123c012fc3

Uzyskano jedną ofertę wskazaną poniżej

Nr ofertyNazwa i siedziba (adres) firmyCena oferty (brutto)Kryteria
1. 1) Ba-Za Badania Dokumentacja Konserwacja Zabytków Barbara Zalewska; Worliny 52, 14-105 Łukta

2) Dyplomowany Konserwator Zabytków Mgr Sztuki Izabela Huk-Malinowska; ul. Borówkowa 9, 80-299 Nowy Świat
632,531,21 Spełnione

Oferent spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu. Oferent – konsorcjum:

1) Ba-Za Badania Dokumentacja Konserwacja Zabytków Barbara Zalewska; Worliny 52, 14-105 Łukta,

2) Dyplomowany Konserwator Zabytków mgr sztuki Izabela Huk- Malinowska; ul. Borówkowa 9, 80-299 Nowy Świat,

Z ceną ofertową 632.531,21 zł brutto ( słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden zł 21/100) i tym samym w przyjętym przez zamawiającego kryterium oceny- cena 100%-oferta otrzymała 10 pkt (632.531,21 zł/ 632.531,21 zł x 10pkt =10 pkt. ), złożył najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający dokonał wyboru Oferty nr 1

Uprzejmie dziękujemy za udział w postępowaniu oraz informujemy, że podpisanie umowy o udzielenie zamówienia z wybranym Oferentem nastąpi po uzyskaniu aktualizacji promesy, o którym poinformujemy oddzielnym pismem .
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie ogłasza postępowanie zakupowe pn.:

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego kościoła pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie

Termin składania ofert 15.05.2024 r. godz 11:45 (zmiana w związku z modyfikacją zapytania ofertowego)

Publiczne otwarcie ofert 15.05.2024 r. godz. 12:00

Dokumenty do pobrania (pliki w formacie PDF)

Zapytanie ofertowe

Zał Nr 1 przedmiot zamówienia

Zał Nr 2 Formularz oferty

Zał Nr 3 Oświadczenie

Zał Nr 4 Istotne postanowienia umowy

Pytanie Nr 1 do zapytania ofertowego

Odpowiedź Nr 1

Modyfikacja zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do modyfikacji zapytania ofertowego - PRZEDMIAR

Załącznik Nr 2 do modyfikacji zapytania ofertowego - PEŁNOMOCNICTWO